Artikel 1: Definities

1. Training: Training, opleiding, cursus, workshop, coaching of enige andere bijeenkomst met als doel het overbrengen van kennis en/of vaardigheden. 2. Opdrachtgever: De natuurlijke- of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot een training is gesloten. 3. Deelnemer: De natuurlijke persoon die aan een training deelneemt. 4. Open (online) training: Een training geïnitieerd door ProBuRo , opererend onder de handelsnaam ProLive (hierna te noemen ProLive) waar individuele personen zich voor kunnen aanmelden. 5. Overige training: Alle trainingen die niet onder artikel 1 lid 4 vallen.

Artikel 2: Toepasselijkheid

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten, werkzaamheden, opdrachten en (rechts)handelingen tussen ProLive en opdrachtgever/deelnemer.

Artikel 3: Open training – aanmelding en betaling

3.1. Een persoon kan zich aanmelden voor een open training van ProLive door het invullen van het aanmeldingsformulier via de website www.prolive.nl. 3.2. Indien een persoon een optie op een open training neemt, dan is dat zowel voor ProLive als voor deze persoon een vrijblijvende reservering. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan een optie op een open training. 3.3. Indien ProLive de aanmelding accepteert, wordt deze schriftelijk bevestigd. Hiermee komt de overeenkomst met betrekking tot deelname aan de open training tot stand. 3.4. Opdrachtgever heeft kennisgenomen van de algemene voorwaarden bij de totstandkoming van de overeenkomst. 3.5. ProLive brengt de deelnamekosten in rekening, betaling geschied door middel van een ideal transactie. Direct na betaling ontvangt de deelnemer de factuur. 3.6. ProLive heeft het recht deelnemer bij niet tijdige betaling van de deelnamekosten uit te sluiten van de open training. De betalingsverplichting van de deelnamekosten blijft in deze situatie gehandhaafd. 3.7. Opdrachtgever is bij niet tijdige betaling verplicht in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden aan ProLive.

Artikel 4: Open training – annulering, verhindering en wijziging

4.1. Opdrachtgever kan tot 8 dagen na de totstandkoming van de overeenkomst de open training kosteloos annuleren. 4.2. Bij annulering in de periode tussen 8 dagen na totstandkoming van de overeenkomst en 21 dagen voor aanvang van de open training, betaalt opdrachtgever 50% van de deelnamekosten. Opdrachtgever heeft dan het recht eenzelfde open training, binnen een periode van 2 jaar na aanvang van de oorspronkelijke open training, opnieuw te starten waarbij het reeds betaalde bedrag in korting wordt gebracht op de nieuwe training. 4.3. Bij annulering korter dan 21 dagen voor aanvang van de open training, of als opdrachtgever na aanvang van de open training de deelname beëindigt of om andere redenen niet aan de open training kan of wil deelnemen, betaalt opdrachtgever de volledige deelnamekosten. Opdrachtgever heeft dan het recht eenzelfde open training, binnen een periode van 2 jaar na aanvang van de oorspronkelijke open training, in overleg te starten of te vervolgen. 4.3. Indien deelnemer verhinderd is deel te nemen aan de gehele open training, is vervanging door een andere persoon mogelijk, mits deze persoon uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de open training wordt aangemeld bij ProLive en voldoet aan de toelatingseisen. 4.4. Indien deelnemer verhinderd is deel te nemen aan enkele dagen van de open training heeft de deelnemer het recht deze dagen, binnen een periode van 2 jaar na aanvang van de open training, in te halen in een overeenkomstige open training. 4.5. ProLive heeft het recht om, met duidelijke opgave van redenen, deelname van deelnemer te weigeren. ProLive zal dan de door opdrachtgever betaalde deelnamekosten van de niet genoten trainingsdagen binnen 14 dagen restitueren. 4.6. ProLive heeft het recht om een open training te annuleren. ProLive zal de door opdrachtgever betaalde deelnamekosten binnen 14 dagen restitueren. 4.7. ProLive heeft het recht om de aanvangstijd, datum of locatie van een open training te wijzigen.

Artikel 5: Overige training – overeenkomst

5.1. De overeenkomst met betrekking tot het verzorgen en uitvoeren van een training komt tot stand door ondertekening door opdrachtgever van de opdrachtbevestiging van ProLive. 5.2. De inhoud van de opdrachtbevestiging en eventuele bijbehorende offerte geldt als weergave van de overeenkomst. 5.3. Opdrachtgever heeft kennisgenomen van de algemene voorwaarden bij de totstandkoming van de overeenkomst. 5.4. Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn alleen bindend als ze schriftelijk zijn bevestigd door ProLive.

Artikel 6: Overige training – betaling

6.1. Na het ontvangen van de door opdrachtgever getekende opdrachtbevestiging stuurt ProLive een factuur aan opdrachtgever. 6.2. Opdrachtgever dient de trainingskosten uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de training te voldoen. Indien die datum al verstreken is dan uiterlijk 7 dagen na factuurdatum. 6.3. Indien voor aanvang van de training niet de volledige betaling van de trainingskosten door ProLive is ontvangen, kan ProLive de training annuleren, zonder dat dit de opdrachtgever ontslaat van de verplichting tot betaling van de volledige trainingskosten plus eventueel bijkomende kosten. 6.4. Opdrachtgever is bij niet tijdige betaling verplicht in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden aan ProLive. 6.5. Ondertekening van de opdrachtbevestiging door opdrachtgever leidt tot de verplichting tot betaling, ongeacht op welke manier de deelnemers de training beëindigen of afronden.

Artikel 7: Overige training – Verplaatsing en annulering

7.1. Een training of deel van een trianing kan tot 14 dagen voor de afgesproken datum door opdrachtgever kosteloos worden verplaatst naar een andere datum. Bij plaatsing korter dan 14 dagen voor de afgesproken datum wordt 50% van de trainingskosten extra in rekening gebracht. 7.2. Prolive behoudt zich het recht voor de training te annuleren. opdrachtgever wordt hieromtrent met spoed op de hoogte gesteld. Prolive zal andere trainingsdata aanbieden. Alleen indien na onderling overleg er geen andere datum beschikbaar is, zal Prolive de door opdrachtgever betaalde trainingskosten binnen 14 dagen restitueren.

Artikel 8: Vervanging trainer

8.1. Prolive draagt er zorg voor dat bij een training minimaal 1 trainer aanwezig is en is te allen tijde gerechtigd een trainer te vervangen door een andere trainer.

Artikel 9: Aansprakelijkheid/klachtenprocedure

9.1. Prolive spant zich in om de gegeven training naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. 9.2. Prolive is tegenover opdrachtgever/deelnemer slechts aansprakelijk voor schade die het directe gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid, doch maximaal voor een bedrag van de hoogte van de trainingskosten per schade veroozakend feit. waarbij een opvolgende reeks feiten als één feit wordt beschouwd. 9.3. Prolive is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie. 9.4. Prolive is niet aansprakelijk in het geval opdrachtgever, deelnemer, of een derde de mogelijheid hebben een verzekeringsmaatschappij aan te spreken. 9.5. Op de overeenkomst en de relatie met opdrachtgever/deelnemer is Nederlands recht van toepassing. De geschillen voortvloeiend uit de rechtsverhouding worden uitsluitend aan de Nederlandse rechter ter beoordeling voorgelegd. 9.6. Aan de inhoud van een brochure of websitetekst kunnen geen rechten worden ontleend. 9.7. Indien opdrachtgever/deelnemer eenklacht heeft over Prolive, diens personeel of voor Prolive werkzame personen, verwijzen wij naar de klachtenprocedure.

Artikel 10: Geheimhouding en vertrouwelijkheid

10.1. Door opdrachtgever/deelnemer verstrekte informatie wordt door Prolive, diens personeel en voor Prolive werkzame personen vertrouwelijk behandeld. Prolive conformeert zich aan de gelden privacywetgeving.

Artikel 11: Intellectuele eigendom

11.1. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Prolive is opdrachtgever/deelnemer niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekste trainingmateriaal te openbaren, te exploiteren of op welke wijze dan ook, te verveelvuldigen. 11.2. De intellectuele eigendom van het trainingsmateriaal komt geheel toe aan Prolive.
Scroll naar boven